Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Veendam

De Stichting is onafhankelijk en niet kerkinhoudelijk gebonden.

Bestuursleden:
Voorzitter: Martin Panman
Secretaris: Ed Panman
Penningmeester: Albert Volders
Lid: Ger Boiten
Lid: musicus, organist Doewe Kraster
Lid: musicus, organist Wim van de Laar
Lid: organist, Gertjan Farenhorst
Berend Veger, orgeldeskundige
Alle bestuursleden van de Stichting verrichten hun werkzaamheden om niet.
Orgeladviseur: Natascha Reich (en op de achtergrond: prof. dr. Hans Fidom)

Samenwerking met: Stichting Carillon Veendam; contactpersoon: Jack Horst
Beiaardeir en organist: Vincent Hensen

 

Doelen van de Stichting (overeenkomstig de statuten):
De Stichting wil fondsen verwerven om haar activiteiten te kunnen uitvoeren.
Met de baten wil de Stichting, samen met haar donateurs en het kerkbestuur, zich inzetten voor het onderhoud i.c.  instandhouding van het kerkgebouw (inclusief historisch interieur) als oudste cultuurhistorisch bouwwerk in Veendam.
Die activiteiten kunnen zijn: het organiseren van en het bieden van een platform voor culturele en musische evenementen, zoals bijvoorbeeld (orgel) concerten, inloopconcerten, rondleidingen, exposities, lezingen e.d.

Bankrekening van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Veendam: NL 22 SNSB 0705 9367 59.
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (zie ook bij 'Donateurs).
ANBI-fiscaal nummer: 8564 6135 0; ingangsdatum: 1-1-2017.

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6624 7446.

De Stichting maakt ieder jaar een activiteitenagenda en publiceert die op deze site.

Vragen en/of opmerkingen zijn welkom via een van onderstaande mogelijkheden:
-Martin Panman, tel.: 0598 - 630 424 of 06 2118 4804;

-het contactformulier van deze website;
-e-mail: grotekerk.veendam@gmail.com;
-het postadres.

Postadres:
Kleermakersstraat 2, 9646 CN Veendam

Financieel verslag:
Het financieel verslag van de stichting wordt uiterlijk in mei van het volgende jaar gepubliceerd op deze site. De financiën worden jaarlijks gecontroleerd door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Veendam.

      2019 2018 2017 2016 2015
Donateurs     27 22 18 10 0
               
Baten              
01 Entreegelden, collecten 1325,15 1292,40 466,62 892,85 607,33
02 Donateurs   835,00 390,00 215,00 125,00 0,00
03 Giften algemeen   0,00 300,00 263,80 0,00 270,00
04 Giften orgelfonds   1275,00 1166,57 145,35 0,00 0,00
05 Verkoop     325,45 286,90 65,00 690,60 50,00
06 Acties orgelfonds   1388,00 2588,35 1405,00 0,00 0,00
07 Subsidies   500,00 0,00 0,00 0,00 1000,00
08 Renteloze lening   0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
09 Rente     1,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal baten   5650,01 6024,22 2560,77 1708,45 2627,33
               
Lasten              
11 Onkostenvergoedingen 400,00 500,00 500,00 450,00 497,09
12 Voorschotten   0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
13 Bloemen e.d.   10,95 20,00 0,00 0,00 10,95
14 Uitgaven (o.a. brochure) 1808,06 0,00 0,00 0,00 1727,04
15 Pr-kosten   20,00 0,00 315,27 169,40 0,00
16 Bankkosten   100,02 102,90 0,00 14,10 3,60
17 Stichtings-/administratiekosten 304,97 57,84 0,00 382,75 0,00
18 Vorderingen   0,00 0,00 0,00 15,00 0,00
19 Actiekosten   0,00 606,49 0,00 0,00 0,00
Totaal lasten   2644,00 1287,23 915,27 1031,25 2238,68
               
Resultaat     3006,01 4736,99 1645,50 677,20 388,65
               
Saldo totaal 31-12-2019 10454,35 7448,34 2711,35 1065,85 388,65
Betaalrekening   3952,94 4448,34      
Spaarrekening   6501,41 3000,00      

Beleidsplan
De Stichting wil fondsen verwerven om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Met de baten wil de Stichting, samen met haar donateurs en het kerkbestuur zich inzetten voor het onderhoud ic. instandhouding van het kerkgebouw als oudste cultuurhistorisch bouwwerk in Veendam.

De Stichting wil dat doen door het organiseren van en het bieden van een platform voor culturele en musische evenementen, zoals bijvoorbeeld (orgel-)concerten, inloopconcerten, rondleidingen, exposities, lezingen e.d.
Beleidsvoornemen 2017: in overleg met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Veendam wil de Stichting onderzoeken of een restauratie van het monumentale Faber en Dienes orgel gerealiseerd kan worden. Daartoe zal het stichtingsbestuur actief fondsen gaan werven.
Verder wil de Stichting door diverse acties, zoals bijv. een rommelmarkt, crowdfunding. sponsoring en subsidieaanvragen geld binnen halen om de doelen te kunnen realiseren.

Missie van de Stichting
De Stichting zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de Grote Kerk in Veendam. Materieel en functioneel gaan hand in hand. Want de kerk is niet alleen een waardevol historisch gebouw, het is vanouds ook de plaats van ontmoeting.

De kerk vormt al ruim 350 jaar een vast baken in het wijdse Veenkoloniale land en kent de verhalen van het eeuwenoude cultuurlandschap en van de mensen die er geleefd en gewerkt hebben. Die verhalen worden verteld en dat moet zo blijven.