Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Veendam

De Stichting is onafhankelijk en niet kerkinhoudelijk gebonden.
Voor geloofs- en kerkinhoudelijke zaken kunt u contact opnemen met de Protestantse Gemeente te Veendam, klik voor hun website hier.

Bestuursleden:
Voorzitter: Martin Panman
Secretaris: Ed Panman
Penningmeester: Albert Volders
Lid: musicus, organist Doewe Kraster
Lid: musicus, organist Wim van de Laar
Lid: organist, Gertjan Farenhorst
Adviseur: orgeldeskundige, Berend Veger
Alle bestuursleden van de Stichting verrichten hun werkzaamheden om niet.
Orgeladviseur: dr. Natascha Reich CvON (en op de achtergrond: prof. dr. Hans Fidom, hoogleraar orgelkunde aan de VU Amsterdam).

Samenwerking met: Stichting Carillon Veendam; contactpersoon: Jack Horst.
Beiaardeir en organist: Vincent Hensen-Oosterdijk.

 

Doelen van de Stichting (overeenkomstig de statuten):
Het organiseren van culturele en musische activiteiten. De Stichting wil fondsen verwerven om deze activiteiten te kunnen uitvoeren.
Met de baten van deze activiteiten wil de Stichting, samen met haar donateurs, zich inzetten voor het onderhoud i.c. de instandhouding van het kerkgebouw met het historische interieur. De kerk is het oudste monument in Veendam en cultuurhistorisch voor deze oude veenkolonie van groot belang: hier begon de geschiedenis van Veendam.
Die activiteiten kunnen zijn: het organiseren van bijvoorbeeld (orgel) concerten, inloopconcerten, rondleidingen, exposities, lezingen e.d. 
Ook wil de Stichting aan belangstellenden een platform bieden voor culturele en musische evenementen, waarbij de organisatie dan niet in eerste instantie in handen van de Stichting is.

Bankrekening van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Veendam: NL 22 SNSB 0705 9367 59.
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (zie ook bij 'Donateurs).
ANBI-fiscaal nummer: 8564 6135 0; ingangsdatum: 1-1-2017.

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6624 7446.

De Stichting maakt ieder jaar een activiteitenagenda en publiceert die op deze site.

Vragen en/of opmerkingen zijn welkom via een van onderstaande mogelijkheden:
-Martin Panman, tel.: 0598 - 630 424 of 06 2118 4804;

-het contactformulier van deze website;
-e-mail: grotekerk.veendam@gmail.com;
-het postadres.

Postadres:
Kleermakersstraat 2, 9646 CN Veendam

Bezoek- en locatieadres:
J.G. Pinksterstraat 5, Veendam.

Beleidsplan
De Stichting wil fondsen verwerven om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Met de baten van deze activiteiten wil de Stichting zich, samen met donateurs, inzetten voor het onderhoud i.c. de instandhouding van de Grote Kerk - exterieur en interieur - als oudste monument in Veendam. Activiteiten die georganiseerd worden liggen alle in het culturele en musische vlak, zoals bijvoorbeeld (orgel-)concerten, inloopconcerten, rondleidingen, exposities, lezingen e.d. Ook kan een platform geboden worden aan organisaties die hiervoor ruimte zoeken.
De Stichting wil door speciale acties, zoals bijvoorbeeld een antiek- en curiosamarkt, crowdfunding, sponsoracties en subsidieaanvragen geld binnenhalen om het hoofddoel (instandhouding gebouw en interieur) te kunnen realiseren.
De Stichting is neutraal, niet religieus van aard en voert een eigen beleid, ook op financieel terrein. De Stichting respecteert het religieuze karakter van het monument en zal daarmee bij het nastreven van de eigen doelen rekening houden.
De Protestantse Gemeente Veendam is eigenaar van de Grote Kerk. De Stichting en het College van Kerkrentmeesters van de P.G. Veendam hebben middels een intentieverklaring vastgelegd welke rechten en plichten er over en weer gelden.

Beleidsvoornemen 2019-2023: de Stichting wil het monumentale Faber en Dienes orgel restaureren. Het stichtingsbestuur werft actief fondsen en heeft deskundigen aangetrokken (dr. Natscah Reich, prof. dr. Hans Fidom, Berend Veger en de restaurateurs). Een restauratieplan is opgesteld. De Stichting zal de restauratie gaan begeleiden. Voor de voortgang van het restauratieproject: zie het 'Orgel blog'.

Wat beweegt ons
Oorsprong
De Grote Kerk staat aan het begin van de kerkelijke en burgerlijke gemeente Veendam. De kerk is in 1662 gebouwd als teken van hoop midden in een groot, ruig en desolaat veenmoeras: een beschermende ruimte waar veenarbeiders, schippers, boeren, fabrieksarbeiders, industriëlen en vele anderen door de eeuwen heen op adem mochten komen.
Vroeger
In de Grote Kerk hebben veel mensen elkaar opgezocht, gebeden en voor hun leven met zijn noden kracht gevonden. En dat gebeurt nog steeds. H
et is nog altijd een ruimte waar bezoekers zich verbonden kunnen voelen met al de mensen die sinds eeuwen dit kerkgebouw betreden: met Margaretha Hardenberg (weduwe Adriaan Geerts Wildervanck) die vlakbij de kerk woonde, met de schippers die kwamen voordat ze de zee opgingen, met de bewoners van het armenhuis die verplicht naar de kerk moesten, met musicus en organist Fried Schmidt-Marlissa die de kerk veel heeft gegeven en met gelovigen toen en nu die zich gedragen weten door alle gebeden en woorden van hoop die in deze ruimte zijn uitgesproken.
Nu
Er kwamen en komen bezoekers van allerlei slag, zoals kerkgangers, liefhebbers van (orgel-)muziek, nieuwsgierigen naar geschiedenis, rustzoekers in een wereld vol rumoer. Lief en leed werden en worden gedeeld. Dat is deze kerk: een huis vol verwijzingen en verhalen, voor gelovigen een gewijde ruimte. En altijd ook een plek van ontmoeting.
Inzet
De Stichting zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de Grote Kerk in Veendam. Gebouw en gebruik gaan hand in hand. Want de kerk is niet zomaar een waardevol historisch gebouw. Een hoop stenen en oud hout hebben op zichzelf weinig waarde. De waarde ontstaat doordat er verhalen 'ingebakken' zitten, die kunnen worden gezien en gehoord. Zo kan er een historisch perspectief ontstaan, dat verrijkt en relativeert.
Missie
De Grote Kerk vormt al 360 jaar een vast baken in het wijdse Veenkoloniale land en kent de verhalen van het eeuwenoude cultuurlandschap en van de mensen die er geleefd en gewerkt hebben. Die verhalen over mensen, over hun leef-tijd en hun inspiratie zijn verweven met deze kerk en vragen om te worden gezien en gehoord. En dat moet zo blijven, want de Grote Kerk in Veendam vormt mee de identiteit van dit gebied. Daarom wil de Stichting zich volop inzetten om de Grote Kerk voor de toekomst te behouden!

 


 Jaarrekening 2022:

  2023   2022   2022   2021
Baten              
Omschrijving Begroting   Begroting   Rekening   Rekening
               
Entreegelden, collecten 1.000   1.000   280,00   375,00
Donateurs 1.000   1.000   1.065,00   940,00
Giften algemeen 100   100   340,00   475,00
Giften orgelfonds 20.000   5.000   2.500,00   2.235,00
Verkoop 500   500   12,64   148,50
Acties orgelfonds 5.000   5.000   6.428,64   1.384,96
Subsidies 0   0   0,00   0,00
Rente 0   0   0,00   0,10
               
Totaal 27.600   12.600   10.626,28   5.558,56
               
  2023   2022   2022   2021
Lasten              
Omschrijving Begroting   Begroting   Rekening   Rekening
               
Onkostenvergoedingen 500   500   120,37   0,00
Concertkosten 500   500   370,50   320,41
Inkoop (brochures ed.) + PR-mat. 300   300   82,59   272,45
Bankkosten 200   200   152,54   140,30
Stichtings-/administratiekosten 100   100   270,89   0,00
Acties (inkoop) orgelfonds 2.000   2.000   2.409,65   285,92
Reserve Instandhouding 1.000   1.000   1.000,00   1.000,00
               
Totaal 4.600   4.600   4.406,54   2.019,08
Mutatie Orgelfonds 23.000   8.000   6.518,99   3.334,04
Resultaat 0   0   -299,25   205,44
               
  27.600   12.600   10.626,28   5.558,56

 Toelichting op de jaarrekening 2022:

Het jaar 2022 stond in het teken van minder corona en voorbereiding van de orgelrestauratie.
Het aantal donateurs steeg van 39 naar 41.
Dit jaar waren de donateursgelden ruim € 100 hoger en kwam uit op € 1.065. De overige giften bleven daarentegen wat achter.
De exploitatiekosten bleven binnen de begroting, m.u.v. de stichtingskosten. Dit had te maken met verplichte hostingkosten (verhuizing website) en notariskosten.
De exploitatie sluit met een nadelig saldo van € 299,25; dit is na aftrek van € 1.000 in de Reserve instandhouding. Aan deze reserve is in 2022 € 320 ontvangen en € 459,39 (standaard en offerlichtjes) onttrokken.
In 2022 is in totaal is € 6.518,99 toegevoegd aan het Orgelfonds. De stand van deze verplichting is ultimo 2022 € 21.352,18.
Sponsors hebben dit jaar € 11.300 betaald.

Veendam, januari 2023.
Albert Volders, penningmeester.

---
De jaarrekening 2022 is in de bestuursvergadering van 10 januari 2023 besproken en onder dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd.
De boekhouding en de jaarrekening 2022 zijn op 6 februari 2023 door de heren Klaas Ebbens en Thomas Greveling gecontroleerd en goedgekeurd.