Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Veendam

De Stichting is onafhankelijk en niet kerkinhoudelijk gebonden.

Bestuursleden:
Voorzitter: Martin Panman
Secretaris: Ed Panman
Penningmeester: Albert Volders
Lid: Ger Boiten
Lid: musicus, organist Doewe Kraster
Lid: musicus, organist Wim van de Laar
Lid: organist, Gertjan Farenhorst
Berend Veger, orgeldeskundige
Alle bestuursleden van de Stichting verrichten hun werkzaamheden om niet.
Orgeladviseurs: Natascha Reich en prof. dr. Hans Fidom

Samenwerking met: Stichting Carillon Veendam; contactpersoon: Edzko Smid
Adviseur: Vincent Hensen, organist en beiaardier

Doelen van de Stichting (overeenkomstig de statuten):

  1. De Stichting wil fondsen verwerven om haar activiteiten te kunnen uitvoeren.
  2. Met de baten wil de Stichting, samen met haar donateurs en het kerkbestuur, zich inzetten voor het onderhoud i.c.  instandhouding van het kerkgebouw (inclusief historisch interieur) als oudste cultuurhistorisch bouwwerk in Veendam.
  3. Het organiseren en het bieden van een platform voor culturele en musische evenementen, zoals bijvoorbeeld (orgel) concerten, inloopconcerten, rondleidingen, exposities, lezingen e.d.

Bankrekening van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Veendam: NL 22 SNSB 0705 9367 59.
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (zie ook bij 'Donateurs).
ANBI-fiscaal nummer: 8564 6135 0; ingangsdatum: 1-1-2017.

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6624 7446.

De Stichting maakt ieder jaar een activiteitenagenda en publiceert die op deze site.

Vragen en/of opmerkingen zijn welkom via een van onderstaande mogelijkheden:
-Martin Panman, tel.: 0598 - 630 424 of 06 2118 4804;

-het contactformulier van deze website;
-e-mail: grotekerk.veendam@gmail.com;
-het postadres.

Postadres:
Kleermakersstraat 2, 9646 CN Veendam

Financieel verslag:
Het financieel verslag van de stichting wordt uiterlijk in mei van het volgende jaar gepubliceerd op deze site. De financiën worden jaarlijks gecontroleerd door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Veendam.

 

 

 

2018

2017

2016

2015

Donateurs

 

 

22

18

10

0

 

 

 

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

01 Entreegelden, collecten

1292,40

466,62

892,85

607,33

02 Donateurs

 

390,00

215,00

125,00

0,00

03 Giften algemeen

 

300,00

263,80

0,00

270,00

04 Giften orgelfonds

 

1166,57

145,35

0,00

0,00

05 Verkoop

 

 

286,90

65,00

690,60

50,00

06 Acties orgelfonds

 

2588,35

1405,00

0,00

0,00

07 Subsidies

 

0,00

0,00

0,00

1000,00

08 Renteloze lening

 

0,00

0,00

0,00

700,00

Totaal baten

 

6024,22

2560,77

1708,45

2627,33

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

11 Onkostenvergoedingen derden

500,00

500,00

450,00

497,09

12 Voorschotten

 

0,00

100,00

0,00

0,00

13 Bloemen

 

20,00

0,00

0,00

10,95

14 CD-productie

 

0,00

0,00

0,00

1727,04

15 Pr-materiaal

 

0,00

315,27

169,40

0,00

16 Bankkosten

 

102,90

0,00

14,10

3,60

17 Stichtingskosten

 

57,84

0,00

382,75

0,00

18 Vorderingen

 

0,00

0,00

15,00

0,00

Totaal lasten

 

1287,23

915,27

1031,25

2238,68

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

 

4736,99

1645,50

677,20

388,65

 

 

 

 

 

 

 

Saldo betaalrekening 31-12

4448,34

2711,35

1065,85

388,65

Saldo spaarrekening 31-12

3000,00

0,00

0,00

0,00

Saldo totaal 31-12

7448,34

2711,35

1065,85

388,65

Beleidsplan
De Stichting wil fondsen verwerven om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Met de baten wil de Stichting, samen met haar donateurs en het kerkbestuur zich inzetten voor het onderhoud ic. instandhouding van het kerkgebouw als oudste cultuurhistorisch bouwwerk in Veendam.
De Stichting wil dat doen door het organiseren en het bieden van een platvorm voor culturele- en musische evenementen, zoals bijvoorbeeld (orgel) concerten, inloopconcerten, rondleidingen, exposities, lezingen e.d.
In overleg met de kerkrentmeesters wil de Stichting onderzoeken of een restauratie van het monumentale Faber en Dienes orgel gerealiseerd kan worden. Daartoe zal het stichtingsbestuur actief fondsen gaan werven. Verder wil de Stichting door diverse acties, zoals bijv. een rommelmarkt, crowdfunding. sponsoring en subsidieaanvragen geld binnen halen om de doelen te kunnen realiseren.

Missie van de Stichting
De Stichting zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de Grote Kerk in Veendam. Materieel en functioneel gaan hand in hand. Want de kerk is niet alleen een waardevol historisch gebouw, het is vanouds ook de plaats van ontmoeting.

De kerk vormt al ruim 350 jaar een vast baken in het wijdse Veenkoloniale land en kent de verhalen van het eeuwenoude cultuurlandschap en van de mensen die er geleefd en gewerkt hebben. Die verhalen worden verteld en dat moet zo blijven.