Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Veendam

De Stichting is onafhankelijk en niet kerkinhoudelijk gebonden.
Voor geloofs- en kerkinhoudelijke zaken kunt u contact opnemen met de Protestantse Gemeente te Veendam, klik voor hun website hier.

Bestuursleden:
Voorzitter: Martin Panman
Secretaris: Ed Panman
Penningmeester: Albert Volders
Lid: musicus, organist Doewe Kraster
Lid: musicus, organist Wim van de Laar
Lid: organist, Gertjan Farenhorst
Adviseur: orgeldeskundige, Berend Veger
Alle bestuursleden van de Stichting verrichten hun werkzaamheden om niet.
Orgeladviseur: dr. Natascha Reich CvON (en op de achtergrond: prof. dr. Hans Fidom, hoogleraar orgelkunde aan de VU Amsterdam).

Samenwerking met: Stichting Carillon Veendam; contactpersoon: Jack Horst.
Beiaardeir en organist: Vincent Hensen-Oosterdijk.

 

Doelen van de Stichting (overeenkomstig de statuten):
Het organiseren van culturele en musische activiteiten. De Stichting wil fondsen verwerven om deze activiteiten te kunnen uitvoeren.
Met de baten van deze activiteiten wil de Stichting, samen met haar donateurs, zich inzetten voor het onderhoud i.c. de instandhouding van het kerkgebouw met het historische interieur. De kerk is het oudste monument in Veendam en cultuurhistorisch voor deze oude veenkolonie van groot belang: hier begon de geschiedenis van Veendam.
Die activiteiten kunnen zijn: het organiseren van bijvoorbeeld (orgel) concerten, inloopconcerten, rondleidingen, exposities, lezingen e.d. 
Ook wil de Stichting aan belangstellenden een platform bieden voor culturele en musische evenementen, waarbij de organisatie dan niet in eerste instantie in handen van de Stichting is.

Bankrekening van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Veendam: NL 22 SNSB 0705 9367 59.
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (zie ook bij 'Donateurs).
ANBI-fiscaal nummer: 8564 6135 0; ingangsdatum: 1-1-2017.

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6624 7446.

De Stichting maakt ieder jaar een activiteitenagenda en publiceert die op deze site.

Vragen en/of opmerkingen zijn welkom via een van onderstaande mogelijkheden:
-Martin Panman, tel.: 0598 - 630 424 of 06 2118 4804;

-het contactformulier van deze website;
-e-mail: grotekerk.veendam@gmail.com;
-het postadres.

Postadres:
Kleermakersstraat 2, 9646 CN Veendam

Bezoek- en locatieadres:
J.G. Pinksterstraat 5, Veendam.

Beleidsplan
De Stichting wil fondsen verwerven om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Met de baten van deze activiteiten wil de Stichting zich, samen met donateurs, inzetten voor het onderhoud i.c. de instandhouding van de Grote Kerk - exterieur en interieur - als oudste monument in Veendam. Activiteiten die georganiseerd worden liggen alle in het culturele en musische vlak, zoals bijvoorbeeld (orgel-)concerten, inloopconcerten, rondleidingen, exposities, lezingen e.d. Ook kan een platform geboden worden aan organisaties die hiervoor ruimte zoeken.
De Stichting wil door speciale acties, zoals bijvoorbeeld een antiek- en curiosamarkt, crowdfunding, sponsoracties en subsidieaanvragen geld binnenhalen om het hoofddoel (instandhouding gebouw en interieur) te kunnen realiseren.
De Stichting is neutraal, niet religieus van aard en voert een eigen beleid, ook op financieel terrein. De Stichting respecteert het religieuze karakter van het monument en zal daarmee bij het nastreven van de eigen doelen rekening houden.
De Protestantse Gemeente Veendam is eigenaar van de Grote Kerk. De Stichting en het College van Kerkrentmeesters van de P.G. Veendam hebben middels een intentieverklaring vastgelegd welke rechten en plichten er over en weer gelden.

Beleidsvoornemen 2019-2023: de Stichting wil het monumentale Faber en Dienes orgel restaureren. Het stichtingsbestuur werft actief fondsen en heeft deskundigen aangetrokken (dr. Natscah Reich, prof. dr. Hans Fidom, Berend Veger en de restaurateurs). Een restauratieplan is opgesteld. De Stichting zal de restauratie gaan begeleiden. Voor de voortgang van het restauratieproject: zie het 'Orgel blog'.

Wat beweegt ons
Oorsprong
De Grote Kerk staat aan het begin van de kerkelijke en burgerlijke gemeente Veendam. De kerk is in 1662 gebouwd als teken van hoop midden in een groot, ruig en desolaat veenmoeras: een beschermende ruimte waar veenarbeiders, schippers, boeren, fabrieksarbeiders, industriëlen en vele anderen door de eeuwen heen op adem mochten komen.
Vroeger
In de Grote Kerk hebben veel mensen elkaar opgezocht, gebeden en voor hun leven met zijn noden kracht gevonden. En dat gebeurt nog steeds. H
et is nog altijd een ruimte waar bezoekers zich verbonden kunnen voelen met al de mensen die sinds eeuwen dit kerkgebouw betreden: met Margaretha Hardenberg (weduwe Adriaan Geerts Wildervanck) die vlakbij de kerk woonde, met de schippers die kwamen voordat ze de zee opgingen, met de bewoners van het armenhuis die verplicht naar de kerk moesten, met musicus en organist Fried Schmidt-Marlissa die de kerk veel heeft gegeven en met gelovigen toen en nu die zich gedragen weten door alle gebeden en woorden van hoop die in deze ruimte zijn uitgesproken.
Nu
Er kwamen en komen bezoekers van allerlei slag, zoals kerkgangers, liefhebbers van (orgel-)muziek, nieuwsgierigen naar geschiedenis, rustzoekers in een wereld vol rumoer. Lief en leed werden en worden gedeeld. Dat is deze kerk: een huis vol verwijzingen en verhalen, voor gelovigen een gewijde ruimte. En altijd ook een plek van ontmoeting.
Inzet
De Stichting zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de Grote Kerk in Veendam. Gebouw en gebruik gaan hand in hand. Want de kerk is niet zomaar een waardevol historisch gebouw. Een hoop stenen en oud hout hebben op zichzelf weinig waarde. De waarde ontstaat doordat er verhalen 'ingebakken' zitten, die kunnen worden gezien en gehoord. Zo kan er een historisch perspectief ontstaan, dat verrijkt en relativeert.
Missie
De Grote Kerk vormt al 360 jaar een vast baken in het wijdse Veenkoloniale land en kent de verhalen van het eeuwenoude cultuurlandschap en van de mensen die er geleefd en gewerkt hebben. Die verhalen over mensen, over hun leef-tijd en hun inspiratie zijn verweven met deze kerk en vragen om te worden gezien en gehoord. En dat moet zo blijven, want de Grote Kerk in Veendam vormt mee de identiteit van dit gebied. Daarom wil de Stichting zich volop inzetten om de Grote Kerk voor de toekomst te behouden!

 


 

Financieel verslag:
Het financiële jaarverslag van de stichting wordt uiterlijk in mei van het volgende jaar gepubliceerd op deze site. De financiën worden jaarlijks gecontroleerd door twee terzake deskundige donateurs van de Stichting.
Het financiële verslag over 2021 en de begroting voor 2022 zijn in de bestuursvergadering van 22 februari 2022 besproken en goedgekeurd. De boekhouding en het financiële verslag over 2021 worden door de heren Klaas Ebbens en Thomas Greveling gecontroleerd.

Rekening en begroting Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Veendam

 

 

 

 

 

 

Baten

Omschrijving

2022

2021

 

2021

2020

 

Begroting

Begroting

 

Rekening

Rekening

Entreegelden, collecten

1.000

1.300

 

375,00

110,00

Donateurs

1.000

900

 

940,00

842,50

Giften algemeen

100

100

 

475,00

37,00

Giften orgelfonds

5.000

1.000

 

2.235,00

3.260,00

Verkoop

500

500

 

148,50

301,62

Acties orgelfonds

5.000

2.000

 

1.384,96

1.125,35

Subsidies

0

0

 

0,00

0,00

Rente

0

0

 

0,10

2,91

Totaal

12.600

5.800

 

5.558,56

5.679,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

Omschrijving

2022

2021

 

2021

2020

 

Begroting

Begroting

 

Rekening

Rekening

Onkostenvergoedingen

500

500

 

0,00

191,90

Concertkosten

500

400

 

320,41

300

Inkoop (brochures ed.) + PR-mat.

300

300

 

272,45

-558,20

Bankkosten

200

200

 

140,30

128,14

Stichtings-/administratiekosten

100

100

 

0,00

0,00

Acties (inkoop) orgelfonds

2.000

800

 

285,92

247,98

Reserve Instandhouding

1.000

1.000

 

1.000

0,00

Totaal

4.600

3.300

 

2.019,08

309,82

Mutatie orgelfonds

8.000

2.200

 

3.334,04

4.137,37

Resultaat

0

300

 

205,44

1.232,19

 

12.600

5.800

 

5.558,56

5.679,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans per 31 december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activa:

2021

2020

 

 

 

Kas

0,00

0,00

 

 

 

Betaalrekening

16.631,47

786,39

 

 

 

Spaarrekening

14.504,42

14.504,32

 

 

 

Voorraden

392,50

558,20

 

 

 

Nog te ontvangen/vooruit betaald

0,00

0,00

 

 

 

Totaal

31.528,39

15.848,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva

2021

2020

 

 

 

Stichtingsvermogen

4.530,20

4.324,76

 

 

 

Reserve Instandhouding

1.180,00

0,00

 

 

 

Restauratiefonds

14.833,19

11.499,15

 

 

 

Sponsoren

10.950,00

0,00

 

 

 

Nog te betalen/vooruit ontvangen

35,00

25,00

 

 

 

Totaal

31.528,39

15.848,91

 

 

 

 

Toelichting op de jaarrekening 2021 en begroting 2022

 

Ook het jaar 2021 is niet geworden wat ervan werd verwacht: door beperkingen waren de activiteiten tot een minimum beperkt.

 

Ondanks dit mochten we ons verheugen in een netto-toename van het aantal donateurs met 5 tot 38 ultimo 2021. Financieel gingen de donateursgelden met € 100 omhoog naar € 940. Ook de overige giften stegen naar bijna € 500. De lasten bleven binnen de begroting.

 

De exploitatie sluit met een  voordelig saldo van € 205,44; dit is na aftrek van € 1.000 in de Reserve Instandhouding.

 

Een goede begroting opstellen voor het jaar 2022 is uiterst moeilijk, dit allemaal ten gevolge van de onzekere toekomst. De begroting is desondanks wel sluitend.

 

Zoals vorig jaar aangegeven, is onze Stichting bezig met de voorbereiding van de restauratie van het orgel. De baten en lasten worden apart opgenomen op de balans als verplichting. De gelden worden, zodra de werkzaamheden beginnen, overgemaakt naar de kerkrentmeesters om de facturen te kunnen voldoen.

 

De stand van deze verplichting is ultimo 2021 € 14.833,19,

 

Ook is een bedrag van € 10.950 opgenomen op de balans voor ontvangen sponsorgelden. In 2021 is totaal € 3.334,04 toegevoegd aan de Orgelfonds.

 

Veendam, maart 2022

 

Albert Volders, penningmeester.