Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Veendam

De Stichting is onafhankelijk en niet kerkinhoudelijk gebonden.

Bestuursleden:
Voorzitter: Martin Panman
Secretaris: Ed Panman
Penningmeester: Albert Volders
Lid: Ger Boiten
Lid: musicus, organist Doewe Kraster
Lid: musicus, organist Wim van de Laar
Lid: organist, Gertjan Farenhorst
Adviseur: orgeldeskundige, Berend Veger
Alle bestuursleden van de Stichting verrichten hun werkzaamheden om niet.
Orgeladviseur: dr. Natascha Reich CvON (en op de achtergrond: prof. dr. Hans Fidom, hoogleraar orgelkunde aan de VU Amsterdam).

Samenwerking met: Stichting Carillon Veendam; contactpersoon: Jack Horst
Beiaardeir en organist: Vincent Hensen

 

Doelen van de Stichting (overeenkomstig de statuten):
Het organiseren van culturele en musische activiteiten. De Stichting wil fondsen verwerven om deze activiteiten te kunnen uitvoeren.
Met de baten van deze activiteiten wil de Stichting, samen met haar donateurs, zich inzetten voor het onderhoud i.c. de instandhouding van het kerkgebouw met het historische interieur. De kerk is het oudste monument in Veendam en cultuurhistorisch voor deze oude veenkolonie van groot belang: hier begon de geschiedenis van Veendam.
Die activiteiten kunnen zijn: het organiseren van bijvoorbeeld (orgel) concerten, inloopconcerten, rondleidingen, exposities, lezingen e.d. 
Ook wil de Stichting aan belangstellenden een platform bieden voor culturele en musische evenementen, waarbij de organisatie dan niet in eerste instantie in handen van de Stichting is.

Bankrekening van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Veendam: NL 22 SNSB 0705 9367 59.
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (zie ook bij 'Donateurs).
ANBI-fiscaal nummer: 8564 6135 0; ingangsdatum: 1-1-2017.

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6624 7446.

De Stichting maakt ieder jaar een activiteitenagenda en publiceert die op deze site.

Vragen en/of opmerkingen zijn welkom via een van onderstaande mogelijkheden:
-Martin Panman, tel.: 0598 - 630 424 of 06 2118 4804;

-het contactformulier van deze website;
-e-mail: grotekerk.veendam@gmail.com;
-het postadres.

Postadres:
Kleermakersstraat 2, 9646 CN Veendam

Bezoek- en locatieadres:
J.G. Pinksterstraat 5, Veendam.

Beleidsplan
De Stichting wil fondsen verwerven om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Met de baten van deze activiteiten wil de Stichting zich, samen met donateurs, inzetten voor het onderhoud i.c. de instandhouding van de Grote Kerk - exterieur en interieur - als oudste monument in Veendam. Activiteiten die georganiseerd worden liggen alle in het culturele en musische vlak, zoals bijvoorbeeld (orgel-)concerten, inloopconcerten, rondleidingen, exposities, lezingen e.d. Ook kan een platform geboden worden aan organisaties die hiervoor ruimte zoeken.
De Stichting wil door speciale acties, zoals bijvoorbeeld een antiek- en curiosamarkt, crowdfunding, sponsoracties en subsidieaanvragen geld binnenhalen om het hoofddoel (instandhouding gebouw en interieur) te kunnen realiseren.
De Stichting is neutraal, niet religieus van aard en voert een eigen beleid, ook op financieel terrein. De Stichting respecteert het religieuze karakter van het monument en zal daarmee bij het nastreven van de eigen doelen rekening houden.
De Protestantse Gemeente Veendam is eigenaar van de Grote Kerk. De Stichting en het College van Kerkrentmeesters van de P.G. Veendam hebben middels een intentieverklaring vastgelegd welke rechten en plichten er over en weer gelden.

Beleidsvoornemen 2019-2023: de Stichting wil het monumentale Faber en Dienes orgel restaureren. Het stichtingsbestuur werft actief fondsen en heeft deskundigen aangetrokken (dr. Natscah Reich, prof. dr. Hans Fidom, Berend Veger en de restaurateurs). Een restauratieplan is opgesteld. De Stichting zal de restauratie gaan begeleiden. Voor de voortgang van het restauratieproject: zie het 'Orgel blog'.

Wat beweegt ons
Oorsprong
De Grote Kerk staat aan het begin van de kerkelijke en burgerlijke gemeente Veendam. De kerk is in 1662 gebouwd als teken van hoop midden in een groot, ruig en desolaat veenmoeras: een beschermende ruimte waar veenarbeiders, schippers, boeren, fabrieksarbeiders, industriëlen en vele anderen door de eeuwen heen op adem mochten komen.
Vroeger
In de Grote Kerk hebben veel mensen elkaar opgezocht, gebeden en voor hun leven met zijn noden kracht gevonden. En dat gebeurt nog steeds. H
et is nog altijd een ruimte waar bezoekers zich verbonden kunnen voelen met al de mensen die sinds eeuwen dit kerkgebouw betreden: met Margaretha Hardenberg (weduwe Adriaan Geerts Wildervanck) die vlakbij de kerk woonde, met de schippers die kwamen voordat ze de zee opgingen, met de bewoners van het armenhuis die verplicht naar de kerk moesten, met musicus en organist Fried Schmidt-Marlissa die de kerk veel heeft gegeven en met gelovigen toen en nu die zich gedragen weten door alle gebeden en woorden van hoop die in deze ruimte zijn uitgesproken.
Nu
Er kwamen en komen bezoekers van allerlei slag, zoals kerkgangers, liefhebbers van (orgel-)muziek, nieuwsgierigen naar geschiedenis, rustzoekers in een wereld vol rumoer. Lief en leed werden en worden gedeeld. Dat is deze kerk: een huis vol verwijzingen en verhalen, voor gelovigen een gewijde ruimte. En altijd ook een plek van ontmoeting.
Inzet
De Stichting zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de Grote Kerk in Veendam. Gebouw en gebruik gaan hand in hand. Want de kerk is niet zomaar een waardevol historisch gebouw. Een hoop stenen en oud hout hebben op zichzelf weinig waarde. De waarde ontstaat doordat er verhalen 'ingebakken' zitten, die kunnen worden gezien en gehoord. Zo kan er een historisch perspectief ontstaan, dat verrijkt en relativeert.
Missie
De Grote Kerk vormt al 360 jaar een vast baken in het wijdse Veenkoloniale land en kent de verhalen van het eeuwenoude cultuurlandschap en van de mensen die er geleefd en gewerkt hebben. Die verhalen over mensen, over hun leef-tijd en hun inspiratie zijn verweven met deze kerk en vragen om te worden gezien en gehoord. En dat moet zo blijven, want de Grote Kerk in Veendam vormt mee de identiteit van dit gebied. Daarom wil de Stichting zich volop inzetten om de Grote Kerk voor de toekomst te behouden!

 


 

Financieel verslag:
Het financiële verslag van de stichting wordt uiterlijk in mei van het volgende jaar gepubliceerd op deze site. De financiën worden jaarlijks gecontroleerd door twee terzake deskundige donateurs van de Stichting.
Het financiële verslag over 2020 en de begroting voor 2021 zijn in de bestuursvergadering van 24 maart 2021 besproken en goedgekeurd. De boekhouding en het financiële verslag over 2020 zijn op 22 september 2021 door de heren Klaas Ebbens en Thomas Greveling gecontroleerd en goedgekeurd.

 

2021

2020

2020

2019

Baten

 

 

 

 

Omschrijving

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

 

 

 

 

 

Entreegelden, collecten

1.300

110,00

0

1.325,15

Donateurs

900

842,50

0

835,00

Giften algemeen

100

37,00

0

0,00

Giften orgelfonds

1.000

3.260,00

0

1.275,00

Verkoop

500

301,62

0

325,45

Acties orgelfonds

2.000

1.125,35

0

1.388,00

Subsidies

0

0,00

0

500,00

Rente

0

2,91

0

1,41

 

 

 

 

 

Totaal

5.800

5.679,38

0

5.650,01

         

 

2021

2020

2020

2019

Lasten

 

 

 

 

Omschrijving

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

 

 

 

 

 

Onkostenvergoedingen

500

191,90

0

400,00

Representatie/PR materiaal

400

300,00

0

10,95

Inkoop (brochures ed.)

300

-558,20

0

1.828,06

Bankkosten

200

128,14

0

100,02

Stichtings-/administratiekosten

100

0,00

0

304,97

Acties (inkoop) orgelfonds

800

247,98

0

0,00

Reserve Instandhouding

1.000

0,00

0

0,00

 

 

 

 

 

Totaal

3.300

309,82

0

2.644,00

Mutatie Orgelfonds

2.200

4.137,37

0

2.663,00

Resultaat

300

1.232,19

0

343,01

 

 

 

 

 

 

5.800

5.679,38

0

5.650,01

         

BALANS PER 31 DECEMBER

       
         

Activa:

2020

 

2019

 

Kas

0,00

 

0,00

 

Betaalrekening

786,39

 

3.952,94

 

Spaarrekening

14.504,32

 

6.501,41

 

Voorraden

558,20

 

0,00

 

Nog te ontvangen/vooruitbetaald

0,00

 

0,00

 

Totaal

15.848,91

 

10.454,35

 
         
         

Passiva:

2020

 

2019

 

Stichtingsvermogen

4.324,76

 

3.092,57

 

Orgelfonds

11.499,15

 

7.361,78

 

Nog te betalen/ vooruit ontvangen

25,00

 

0,00

 

Totaal

15.848,91

 

10.454,35

 

 

Toelichting op de jaarrekening 2020 en begroting 2021.

Het jaar 2020 is een moeilijk en chaotisch jaar geworden. De meeste activiteiten zijn geannuleerd, evenals bijeenkomsten en vergaderingen. Ondanks deze negatieve berichten is het bedrag van donateurs niet gedaald t.o.v. 2019.

M.b.t. de uitgaven, deze zijn grotendeels lager uitgevallen dan 2019.

Dat de post Inkoop een negatief bedrag aangeeft, heeft ermee te maken, dat de aanwezige voorraden op de balans zijn opgenomen. Op het moment dat deze worden verkocht of representatief worden uitgedeeld worden ze als kosten geboekt. 

De exploitatie sluit met een voordelig saldo van € 1.232,19.

In het bestuur is een besluit genomen om m.i.v. 2021 een post op de begroting te ramen voor Instandhouding kerkgebouw en inventaris. Hiervoor zal jaarlijks € 1.000 worden gereserveerd. Wanneer zich onverhoopt hoge kosten aandienen, kunnen deze, na overleg met de eigenaar van de kerk (Prot. gem. Veendam), uit de reserve worden gedekt en komen deze kosten niet t.l.v. de exploitatie van het lopend jaar.

De Stichting houdt zich ingaande 2020 bezig met de toekomstige restauratie van het orgel. Aangezien de eindverantwoordelijkheid bij de kerkrentmeesters ligt, is in de administratie van onze Stichting een apart onderdeel ingericht voor gelden die ontvangen worden voor dit doel. Deze bedragen beïnvloeden dus niet de exploitatie van de Stichting zelf, maar worden als verplichting (Orgelfonds) opgenomen op de balans om later door te betalen aan de Kerkrentmeesters. De stand van deze verplichting is ultimo 2020 € 11.499,15. Behalve door activiteiten is dit Fonds in 2020 voor € 3.260 toegenomen door giften.


Veendam, maart 2021
Albert Volders, penningmeester.