Donateurs

Donateur worden?
Als ook u het kerkgebouw met z'n boeiende interieur en schitterende orgel een warm hart toedraagt en met ons wilt dat het behouden blijft voor toekomstige generaties wordt dan donateur!
Donateurs betalen per jaar minimaal € 10,- en ontvangen minimaal een keer per jaar de donateursbrief.
U kunt donateur worden in 2 stappen door
1.    minimaal € 10,- over te maken op onderstaand nummer, onder vermelding van 'Nieuwe donateur'
2.    uw naam en adresgegevens via mailadres grotekerk.veendam@gmail.com aan ons door te geven, ook onder vermelding van 'Nieuwe donateur'.
Eenmalig een gift overmaken? Bijvoorbeeld een gift voor de orgelrestauratie? Dat kan ook altijd! Als het voor het orgel is, vermeld dat er dan a.u.b. bij.

Het rekeningnummer van de Stichting is NL 22 SNSB 0705 9367 59.
Uw persoonsggevens worden opgeslagen in het donateursbestand van de Stichting. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. De privacyverklaring van de Stichting vindt u hieronder.

Stichting Vrienden is een Culturele ANBI
Een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) is bezig met kunst en cultuur. De Stichting Vrienden is met het laatste bezig: cultureel erfgoed. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. De extra aftrek geldt voor zowel gewone giften als voor periodieke giften. De verhoging mag maximaal € 1.250,- zijn.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

ANBI-fiscaal nummer / RSIN: 8564 6135 0; ingangsdatum: 1-1-2017.
Voor meer informatie van de Belastingdienst over giften, klik hier.

Verschil gewone gift en periodieke gift
U mag gewone giften en periodieke giften aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen.
Periodieke giften mag u helemaal aftrekken.
Voor meer informatie van de Belastingdienst over dit verschil, klik hier.

Wat is een periodieke gift (aan de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Veendam)?
Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 5 voorwaarden voldoet:
1) U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Veendam. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
2) U betaalt hetzelfde bedrag elk jaar, minimaal 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
3) U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u met de Stichting Vrienden sluit.
4) In de overeenkomst staat wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.
5) U krijgt niets in ruil voor deze gift.

Zelf overeenkomst met Stichting Vrienden sluiten
Wilt u zelf een overeenkomst met de Stichting Vrienden sluiten, download dan de overeenkomst via de link hieronder, vul beide exemplaren in, print ze en stuur ze beide naar de penningmeester van de Stichting Vrienden: Albert Volders, Hendrik Werkmanhof 5, 9646 DE Veendam. De penningmeester vult het stichtingsgedeelte van de overeenkomst in en stuurt één exemplaar aan u retour.
Voor het downloaden bij de Belastingdienst van de overeenkomst, klik hier en kies bij Downloaden voor 'Periodieke gift in geld (pdf - 138kB)'.
U kunt de overeenkomst periodieke gift ook door een notaris laten opmaken. Hieraan zijn notariskosten verbonden.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Privacyverklaring Stichting Vrienden van de Grote Kerk Veendam
Om haar donateurs op een goede manier van dienst te kunnen zijn verwerkt Stichting persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

De Stichting gebruikt persoonsgegevens, (naam , adres, postcode-woonplaats, mailadres en gedoneerd bedrag) alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De gegevens worden verwijderd binnen een maand nadat u uw donateurschap beëindigt.
Wij treffen alle maatregelen die binnen onze mogelijkheden liggen en redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw gegevens te beschermen.

Algemeen, grondslag
De Stichting verwerkt persoonsgegevens in een donateursbestand, voor de uitvoering van een overeenkomst of met toestemming van de betrokken persoon. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en verstrekken geen gegevens aan derden.

Beveiliging
Uw persoonsgegevens worden bewaard op een beveiligd informatiesysteem van de Stichting. De Stichting neemt adequate maatregelen om te zorgen dat deze beveiliging op orde is en hanteert actuele gedragscodes voor de behandeling van persoonsgegevens.

Inzage, correctie of verwijdering
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor een mail sturen naar grotekerk.veendam@gmail.com.  Na verificatie of u echt de persoon bent die in het donateursbestand geregistreerd staat zullen wij uw verzoek verder in behandeling nemen.

Als u een email stuurt naar de Stichting (grotekerk.veendam@gmail.com) of een reactie stuurt via de contactpagina van de Stichting op deze website, dan wordt deze mail c.q. reactie maximaal een jaar bewaard en daarna vernietigd.
Voor vragen en opmerkingen over het gebruik van persoonsgegevens kunt u mailen naar grotekerk.veendam@gmail.com.