Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Veendam

De Stichting is onafhankelijk en niet kerkinhoudelijk gebonden.

Bestuursleden:
Voorzitter: Martin Panman
Secretaris: Ger Boiten
Penningmeester: Ed Panman
Lid: musicus, organist: Doewe Kraster
Lid: organist, Gertjan Farenhorst
Adviseur van de Stichting: Vincent Hensen, organist en beiaardier
Samenwerking met: Stichting Carillon Veendam; contactpersoon: Edzko Smid
Alle bestuursleden van de Stichting verrichten hun werkzaamheden om niet.

Doelen van de Stichting (overeenkomstig de statuten):

  1. De Stichting wil fondsen verwerven om haar activiteiten te kunnen uitvoeren.
  2. Met de baten wil de Stichting, samen met haar donateurs en het kerkbestuur, zich inzetten voor het onderhoud i.c.  instandhouding van het kerkgebouw (inclusief historisch interieur) als oudste cultuurhistorisch bouwwerk in Veendam.
  3. Het organiseren en het bieden van een platform voor culturele en musische evenementen, zoals bijvoorbeeld (orgel) concerten, inloopconcerten, rondleidingen, exposities, lezingen e.d.

Bankrekening van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Veendam: NL 22 SNSB 0705 9367 59.
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (zie ook bij 'Donateurs).
ANBI-fiscaal nummer: 8564 6135 0; ingangsdatum: 1-1-2017.
De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6624 7446. RSIN 856461350.
De Stichting maakt ieder jaar een activiteitenagenda en publiceert die op deze site.

Vragen en/of opmerkingen zijn welkom via een van onderstaande mogelijkheden:
-Martin Panman, tel.: 0598 - 630 424 of 06 2118 4804;

-het contactformulier van deze website;
-e-mail: grotekerk.veendam@gmail.com;
-het postadres.

Postadres:
E.E. Stolperlaan 27, 9641 KC Veendam

Financieel verslag:
Het financieel verslag van de stichting zal in januari van ieder jaar worden gepubliceerd op deze site, ingaande januari 2018. De financiën worden jaarlijks gecontroleerd door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Veendam.

      2017 2016 2015
Donateurs     18 10 0
           
Baten          
01 Entreegelden, collecten 466,62 892,85 607,33
02 Donateurs   215,00 125,00 0,00
03 Giften algemeen   263,80 0,00 270,00
04 Giften orgelfonds   145,35 0,00 0,00
05 Verkoop     65,00 690,60 50,00
06 Acties orgelfonds   1405,00 0,00 0,00
07 Subsidies   0,00 0,00 1000,00
08 Renteloze lening   0,00 0,00 700,00
Totaal baten   2560,77 1708,45 2627,33
           
Lasten          
11 Onkostenvergoedingen derden 500,00 450,00 497,09
12 Voorschotten   100,00 0,00 0,00
13 Bloemen   0,00 0,00 10,95
14 CD-productie   0,00 0,00 1727,04
15 Pr-materiaal   315,27 169,40 0,00
16 Bankkosten   0,00 14,10 3,60
17 Stichtingskosten   0,00 382,75 0,00
18 Vorderingen   0,00 15,00 0,00
Totaal lasten   915,27 1031,25 2238,68
           
Resultaat     1645,50 677,20 388,65
           
Saldo betaalrekening 31-12-2017 2711,35 1065,85 388,65

 

Beleidsplan

De Stichting wil fondsen verwerven om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Met de baten wil de Stichting, samen met haar donateurs en het kerkbestuur zich inzetten voor het onderhoud ic. instandhouding van het kerkgebouw als oudste cultuurhistorisch bouwwerk in Veendam.

De Stichting wil dat doen door het organiseren en het bieden van een platvorm voor culturele- en musische evenementen, zoals bijvoorbeeld (orgel) concerten, inloopconcerten, rondleidingen, exposities, lezingen e.d.

In overleg met de kerkrentmeesters wil de Stichting onderzoeken of een restauratie van het monumentale Faber en Dienes orgel gerealiseerd kan worden. Daartoe zal het stichtingsbestuur actief fondsen gaan werven. Verder wil de Stichting door diverse acties, zoals bijv. een rommelmarkt, crowdfunding. sponsoring en subsidieaanvragen geld binnen halen om de doelen te kunnen realiseren.

Missie van de Stichting

De Stichting zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de Grote Kerk in Veendam. Materieel en functioneel gaan hand in hand. Want de kerk is niet alleen een waardevol historisch gebouw, het is vanouds ook de plaats van ontmoeting.

De kerk vormt al eeuwen een vast baken in het wijdse Veenkoloniale land en vertelt de verhalen van het eeuwenoude cultuurlandschap en dat moet zo blijven.